CLP


classification, labelling and packaging

Cele rozporządzenia CLP

probówki chemiczne

Z poprzedniego wpisu wiemy już jakie jest znaczenie skrótu CLP. Wiemy także, że odnosi się do uchwalonego w 2008 roku rozporządzenia parlamentu europejskiego w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (chemicznych). Czemu ma zatem służyć wprowadzone 9 lat temu rozporządzenie, które reguluje obrót substancjami chemicznymi?

Znaczenie przemysłu chemicznego dla gospodarki w dzisiejszych czasach jest fundamentalne. Nowoczesne technologie opierają się w dużej mierze na surowcach, które podlegają silnym modyfikacjom w trakcie, których zachodzi mnóstwo reakcji chemicznych. Przemysł chemiczny obejmuje tak ważne gałęzie gospodarki jak produkcja kosmetyków i chemii gospodarstwa domowego, produkcja chemii budowlanej, produkcja paliw, farmaceutyka, produkcja nawozów i środków ochrony roślin, przemysł spożywczy, a większa część innych branży opiera się w dużej mierze na półproduktach dostarczanych przez wytwórców substancji chemicznych.

Większość związków chemicznych w naturalnej postaci nie stanowi zagrożenia dla środowiska, lecz dość spora część substancji chemicznych po przetworzeniu może być toksyczna i niebezpieczna dla wszelkich organizmów żywych. Wymagane jest aplikowanie ich w ściśle kontrolowanych warunkach i niedopuszczalne jest by po zużyciu trafiły do środowiska naturalnego. Jednym z celów rozporządzenia CLP jest zatem ochrona zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego poprzez zharmonizowanie kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie oraz ustandaryzowanie przepisów dotyczących ich oznakowania i pakowania. Podmioty uczestniczące w obrocie substancjami i mieszaninami chemicznymi objęte są szczególnymi obowiązkami wynikającymi z mocy przepisów prawa. Producenci i importerzy, jak również dalsi użytkownicy zobowiązani są do klasyfikowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu jak i substancji nie wprowadzanych do obrotu ale objętych obowiązkowi rejestracji, na dostawcach ciąży obowiązek oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu. Z obowiązku rejestracji zwolnione są substancje i mieszaniny radioaktywne, stosowane do badań naukowych oraz takie, które podlegają nadzorowi celnemu (o ile nie są poddawane dalszej obróbce) gdyż podlegają one regulacji odrębnymi przepisami. Załączniki do rozporządzenia w szczegółowy sposób wyszczególniają objęte nadzorem substancje chemiczne oraz elementy oznakowania CLP.


Co kryje się za skrótem CLP?

substancje chemiczne

Pojęcie CLP, jak większość wysoce specjalistycznych skrótów musi budzić konsternację u wielu ludzi, którym chemia kojarzy się jedynie z okresową tablicą pierwiastków Mendelejewa. Tymczasem skrót ten oznacza bardzo ważne rozporządzenie wydane przez Unię Europejską, które weszło w życie na początku 2009 roku. Skrót ten bierze się od pierwszych liter angielskich słów: „classification, labelling and packaging” co na polski przekłada się jako „klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie”. Dotyczy nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin, opartych na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), który został opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2003. Klasyfikacja GHS dzieli substancje chemiczne pod względem klasy zagrożeń na wywołujące zagrożenia pod względem swych właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia dla środowiska. Unia Europejska rozszerza tą klasyfikację o zagrożenia dla warstwy ozonowej. Dyrektywa CLP jest uzupełniająca w stosunku do rozporządzenia REACH i zastępuje wcześniejsze rozwiązania. Jej wprowadzenie wiąże się zwłaszcza z potrzebą odpowiedniego oznakowania substancji chemicznych, które ze swej natury są niebezpieczne i stanowić mogą zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka.